Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2

Obserwatorium Astronomiczne w Rogowie

19.05.201714:05

min ksiDzięki pozyskaniu przez Gminę Rogów kolejnego dofinansowania z funduszy europejskich. W wysokości 530 813,66 zł na budynku Zespołu Szkół w Rogowie powstanie obserwatorium astronomiczne.

TYTUŁ PROJEKTU:

„Przebudowa poddasza i dachu budynków Zespołu Szkół w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych”

NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA:      INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH

DZIAŁANIE: VII.4 EDUKACJA

PODDZIAŁANIE: VII.4.3 EDUKACJA OGÓLNA

 

    Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego poprzez przebudowę poddasza i dachu budynków Zespołu Szkół w Rogowie na zautomatyzowane obserwatorium oraz stworzenie multiprzedmiotowego laboratorium na potrzeby kształconych uczniów i członków lokalnych społeczności. Ponadto elementem uzupełniającym inwestycję będzie doposażenie pracowni przyrodniczej oraz informatycznej w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które pozwolą na wsparcie kompetencji kluczowych na rynku pracy i będą stanowić fundament do nauczania eksperymentalnego.
    Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącego poddasza budynków szkoły i dachu na obserwatorium oraz adaptację pomieszczenia budynku na salę dydaktyczną – laboratorium wraz z niezbędnym wyposażeniem.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1.            Prace przygotowawcze

•       Studium wykonalności

•       Program Funkcjonalno-Użytkowy

•       Dokumentacja techniczna

2.            Roboty budowlane z wyposażeniem

•       Przebudowa poddasza i dachu budynków szkoły na obserwatorium

•       Adaptacja pomieszczenia budynku na salę dydaktyczną - laboratorium wraz niezbędnymi instalacjami

3.            Zakup wyposażenia

•       Wyposażenie obserwatorium

•       Wyposażenie laboratorium

•       Wyposażenie pracowni przyrodniczej

•       Wyposażenie pracowni informatycznej

4.            Zarządzanie projektem i jego obsługa

•       Nadzór inwestorski

•       Promocja projektu

Ad. 2 Roboty budowlane

•             wykonanie kopuły obserwacyjnej z teleskopem, na stropie poddasza/dachu (zaadaptowanym częściowo na taras),

•             wzmocnienie lub wymianę istniejącego stropu poddasza,

•             przebudowę świetlików dachowych,

•             demontaż fragmentu dachu,

•             wykonanie nowej ściany szczytowej,

•             przebudowę pomieszczeń na poddaszu (wykonanie drogi dla obsługi technicznej kopuły obserwacyjnej wraz z wyposażeniem),

•             doprowadzenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych do obowiązujących norm w zakresie planowanej przebudowy,

•             przebudowę instalacji odprowadzenia wody deszczowej,

•             wykonanie instalacji odgromowej,

•             przebudowę instalacji wentylacji,

•             adaptację pomieszczenia w budynku dla sali dydaktycznej - laboratorium, w którym, uczniowie będą mogli oglądać obraz z teleskopu oraz brać udział w zajęciach edukacyjnych,

•             dostosowanie parteru budynku, dla osób niepełnosprawnych, tak aby mogli korzystać z sali dydaktycznej – laboratorium,

•             doprowadzenie do wszelkich pomieszczeń (w tym klatka schodowa, sala dydaktyczna), niezbędnych instalacji, w zakresie planowanej przebudowy wraz z doprowadzeniem ich do wymogów obowiązujących norm i przepisów (w tym ochrony ppoż., BHP, sanepidu).

 

PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE

    Całkowite nakłady inwestycyjne na realizacje projektu wynoszą 788 905,59 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne wynoszą 624 486,66 PLN, a wydatki niekwalifikowalne wynoszą 164 418,93 PLN. Na kwotę tą składają się koszty prac przygotowawczych (studium wykonalności, PFU, dokumentacja techniczna), koszty robót budowlanych z wyposażeniem (przebudowa poddasza i dachu budynków szkoły na obserwatorium oraz adaptacja pomieszczenia budynku na salę dydaktyczną - laboratorium wraz z niezbędnymi instalacjami), koszty doposażenia pomieszczeń dydaktycznych (obserwatorium, laboratorium, pracowni przyrodniczej i informatycznej) oraz koszty nadzoru inwestorskiego i promocji projektu. Dofinansowanie na poziomie 85,00% kosztów kwalifikowalnych, wartość dofinansowania: 530 813,66 PLN.
    Realizacja inwestycji została zaplanowana na okres od 01.12.2017 roku do 31.08.2018 roku.

logotypy-ue-rpo-lodzkie


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę