Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2
Gmina>Odpady komunalne>

Gosp. odpadami - zmiana regulaminu

 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2012 r, poz. 391), zgodnie z którą  od 1 lipca 2013 r.  gminy są zobowiązane objąć wszystkich mieszkańców nieruchomości zamieszkałych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
Nowelizacja w/w ustawy jest konsekwencją dostosowania przepisów krajowych do prawa Unii Europejskiej.
Cel zmiany ustawy:
 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów,
 • stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów,
 • łatwo dostępne punkty zbiórki selektywnej, takich odpadów jak np.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,
 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;
 • wyeliminowanie dzikich wysypisk.
W praktyce oznacza to, że od 1 lipca 2013 roku gmina będzie odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych a mieszkaniec będzie wpłacał na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Gmina będzie miała za zadanie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych.
W chwili obecnej w Urzędzie Gminy w Rogowie trwają prace związane z procesem przygotowawczym do opracowania i wdrożenia nowego systemu w Gminie. Przed gminą stoi szereg zadań koniecznych do zrealizowania.
 
W dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Gminy w Rogowie podjęła następujące uchwały:
 1. uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogów,
 2. uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 3. uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Rogów,
 5. uchwałę w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie gminy Rogów (w trakcie zmian).
 
Rada Gminy w Rogowie podjęła uchwałę w sprawie opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli/użytkowników nieruchomości zamieszkałych, która będzie obowiązywała od 1 lipca 2013 r. i naliczana będzie w następującej wysokości:
 • 7,00 zł miesięcznie od 1 osoby za odbiór odpadów segregowanych (czyli zbieranych w sposób selektywny),
 • 14,00 zł miesięcznie od 1 osoby za odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych).
Ponadto istotnym elementem nowego systemu będzie także zorganizowanie przez gminę przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Zmiany w przepisach pociągają za sobą wiele wyzwań również dla mieszkańców. Z jednej strony właściciele nieruchomości nie będą musieli samodzielnie podpisywać umów na wywóz odpadów, gdyż ten obowiązek przejmie Gmina, jednak ustawa nakłada na właściciela nieruchomości dodatkowe obowiązki, wśród których należy wyróżnić:
1.     właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć wójtowi gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (według wzoru uchwalonego przez Radę Gminy w Rogowie) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na terenie nieruchomości lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych, (termin złożenia pierwszej deklaracji zostanie podany do wiadomości)
2.     właściciel nieruchomości jest obowiązany ponosić na rzecz gminy, na terenie, której położona jest jego nieruchomość, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowiła dochód gminy, z którego gmina będzie finansowała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z opłaty tej nie będą mogły być finansowane inne koszty funkcjonowania gminy.
 • GLOBAL-EKO - firma informuje, że umowy te ulegną rozwiązaniu z dniem 30.06.2013 r. i nie będzie konieczne indywidualne wypowiadanie tych umów, 
 • EKO-REGION - spółka deklaruje, że dołoży wszelkich starań aby rozwiązać umowy za porozumieniem stron przed dniem przejęcia obowiązków przez gmin
 • REMONDIS -  firma informuje, że umowy te ulegną rozwiązaniu z dniem 30.06.2013r. i nie będzie konieczne indywidualne wypowiadanie tych umów.

Powyższe zasady nie dotyczą nieruchomości niezamieszkałych tj. przedsiębiorców i instytucji, którzy mogą kontynuować zawarte do tej pory umowy.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na stronę internetową zakładka Odpady komunalne. Będziemy w niej zamieszczać bieżące informacje dotyczące obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.

Biorąc pod uwagę fakt, że przedstawione zagadnienie będzie wymagało dużego zaangażowania zarówno ze strony mieszkańców, jak i władz Gminy, liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę.

 

 


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę