Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2
Gmina>

Podatki i opłaty

Stawki podatków i opłat lokalnych dla Gminy Rogów obowiązujące w roku 2017

Stawki podatku od nieruchomości:

1)     od gruntów:

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków –   0,82  od 1 m2 powierzchni,

b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 4,54   od 1 ha powierzchni,

c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1 m2 powierzchni,

d)     niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 mpowierzchni.

2)     od budynków lub ich części:

a)     mieszkalnych – 0,65  za 1 mpowierzchni użytkowej,

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,70 od 1 mpowierzchni użytkowej,

c)     zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 od 1 mpowierzchni użytkowej,

d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielajace tych świadczeń–   4,60 zł od 1 mpowierzchni użytkowej,

e)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   4,90  od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7. 

 

Z podatku od nieruchomości zwalnia się:

1)   budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane do celów przeciwpożarowych, w zakresie utrzymania gotowości bojowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2)   budynki, budowle i grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

3)   budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie działalności kulturalnej oraz kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 Wzory formularzy dla celów podatku od nieruchomości oraz sposób załatwienia sprawy

 


Podatek rolny

 

Rada Gminy w Rogowie Uchwałą  Nr 130/XVIII/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnegoobniżyła cenę skupu żyta na 50,00 zł za 1q.

Wzory formularzy dla celów podatku rolnego oraz sposób załatwienia sprawy


Podatek leśny

wzór formularzy dla celów podatku leśnego


Wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

     1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

           powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

 

powyżej3,5 do 5,5 włącznie

680

powyżej 5,5 do 9 włączni

910

powyżej 9 i poniżej 12

1400

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
 
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
13
1430
1480
13
14
1500
1580
14
15
1580
1720
15
 
1740
1940
Trzy osie
12
17
1940
2030
17
19
2030
2090
19
21
2090
2160
21
23
2160
2250
23
25
2250
2460
25
 
2340
2460
Cztery osie i więcej
12
25
2250
2350
25
27
2350
2400
27
29
2410
2575
29
31
2575
2770
31
 
2575
2680

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

 

od 3,5 i poniżej 12

1690

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + naczepa (w tonach)
 
 
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
18
1940
1990
18
25
1990
2040
25
31
2040
2090
31
 
2090
2130
Trzy osie
12
40
2110
2130
40
 
2580
2770

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

 

od 7 i poniżej 12

970

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
 
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12
18
870
950
18
25
950
1020
25
 
1020
1102
Dwie osie
12
28
1020
1102
28
33
1170
1320
33
38
1320
1690
38
 
1820
2130
Trzy osie
12
38
1390
1610
38
 
1610
2040

7) od autobusów, z tym że w zależności od miejsc do siedzenia.

 
Ilość miejsc do siedzenia
 
Stawka podatku (w złotych)
 
mniejsza niż 22 miejsc
1180
równej lub wyższej niż 22 miejsc
1390

 Należy złożyć deklarację na podatek od  środków transportowych na druku:

DT-1

DT-1a
 


 

Stawki opłaty targowej:

1) przy sprzedaży we wszystkich formach jej prowadzenia dla powierzchni handlowych do 2 m– 2 zł. oraz dodatkowo 2 zł. za każdy następny m2 z zastrzeżeniem pkt 2.

2) dla handlu prowadzonego w niedziele i święta:

 a) od punktu sprzedaży lodów – 30 zł.

 b) od innych stoisk handlowych o powierzchni do 2 m– 20 zł., oraz dodatkowo 10 zł. za   każdy następny m2.

 

Cena wody:

 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto Cena/stawka brutto

1.

Wszyscy odbiorcy

Cena za m3 wody

3,10 zł

3,35 zł

 

 


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę