Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Rogów

Czwartek 23.11.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Bieżące informacje

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie

 poszukuje osób do pracy na stanowisku osoby do opieki nad osobami starszymi na terenie Gminy Rogów

Praca w ramach umowy zlecenia polegająca na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku.

Usługi obejmują zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, w szczególności polegają na:

 1. zakupie podstawowych artykułów: spożywczych, gospodarstwa domowego i lekarstw;
 2. przyrządzaniu posiłków i pomocy w ich spożywaniu;
 3. praniu, zmianie pościeli, utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach świadczeniobiorcy, paleniu w piecu, przynoszeniu węgla i wody;
 4. utrzymywaniu czystości osobistej świadczeniobiorcy (mycie, kapanie, ubieranie, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych);
 5. wykonywaniu zalecanej przez lekarza pielęgnacji;
 6. pośredniczeniu w załatwianiu spraw urzędowych, dokonywaniu opłat, zamawianiu wizyt lekarskich i pielęgniarskich;
 7. organizowaniu spacerów i podtrzymywaniu zainteresowań. 

Wymagania niezbędne dla kandydata:

Kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska: wykształcenie podstawowe.

Wymagania dodatkowe :

 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
 • samodzielność,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej,
 • mile widziany kurs opiekunek lub przygotowanie zawodowe w tym zakresie.

Niezbędne dokumenty: podanie, cv, kwalifikacje.

Dokumenty winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 poz. 922).

 

W powyższej sprawie należy się kontaktować z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, tel. 46 874 84 75, pon. w godz. od 8.00 do 16.00 oraz wt- pt. w godz. od 7.00 do 15.00.

 

_______________________________________________

 

W związku z ogłoszeniem Konkursu plastyczno – literackiego dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i wielodzietnych, poniżej przedstawiamy regulamin konkursu oraz zgodę na udział w konkursie dziecka, które nie ukończyło 18 rok życia.

Poniżej elementy do pobrania:

/public/get_file.php?id=385980

_______________________________________________

 

 

Misja  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, prowadzące do ich usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie

przedłuża termin naboru na stanowisko pracy na zastępstwo  -

 Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogowie

Rogów, 25.08.2016 r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy, obowiązki oraz wymagane dokumenty zostały określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów, w terminie do dnia 29 sierpnia 2016 r. w kopercie z napisem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego- zastępstwo”.

 

_______________________________________________

 

Dożywianie dzieci w szkole – rok szkolny 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie informuje, że wnioski o świadczenie
w formie dożywiania dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” będą przyjmowane przez pracowników socjalnych od dnia 22 sierpnia 2016 r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto członków rodziny za miesiąc lipiec 2016 r.

Do wniosków złożonych po 1 września 2016 r. trzeba załączyć zaświadczenia
lub oświadczenia o dochodach netto członków rodziny za miesiąc sierpień 2016 r.

Przypominamy, że: Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom,
w których dochód netto na osobę rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł.

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu 46 874-84-75.

_______________________________________________

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

 

_______________________________________________

Rogów, dn. 7.12.2015  r. 

Nr GOPS.413.280.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, zawracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
"Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków do szkół znajdujących się na terenie gminy Rogów dla dzieci objętych dożywianiem w 2016 r. w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 
>>Szczegóły

>> Informacja o wyborze oferty

                                                            

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogowie   >> informacja o naborze

 

_______________________________________________

 

Jak pomóc sobie i innym?

Jak lepiej dogadywać się z ludźmi?

Jak radzić sobie z konfliktami w małżeństwie?

Jak przezwyciężyć trudności w wychowywaniu dzieci?

Jak poradzić sobie z poczuciem bezradności i nie poddać się kłopotom życiowym?

 

FUNDACJA WSPARCIA PSYCHOSPOŁECZNEGO

zaprasza na indywidualne konsultacje

w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie, ul. Wojska Polskiego 26

 

Dokładne terminy wizyt prosimy umawiać:

 • telefonicznie pod numerem: 0 - 794 - 430 - 463
 • pocztą elektroniczną pod adresem:  pomocpsychospoleczna@op.pl

POMOC NIEODPŁATNA dzięki finansowaniu przez Gminę Rogów

 

 

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sebastian Walczak
(2011-08-11 23:11:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Walczak
(2017-05-11 11:09:00)
 
 
ilość odwiedzin: 87936

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X