Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2

Zmiany dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

25.11.201508:14

gosp odpUrząd Gminy w Rogowie informuje, że od 2015 roku nastąpiła zmiana zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Urząd Gminy w Rogowie informuje, że od 2015 roku nastąpiła zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 oraz z 2015 r. poz. 87 ze zm.), która zobowiązała Rady Gminy do zmiany zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na w/w nieruchomościach. 

W myśl tej zmiany zgodnie z jej zapisami w art. 6j ust. 3b i ust. 3c Rada Gminy w Rogowie Uchwałą  Nr 40/VII/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. ustaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku w wysokości:

- 80,00 zł (roczna ryczałtowa stawka opłaty jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny)

- 120,00 zł (roczna ryczałtowa stawka opłaty jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

W/w opłatę uiszcza się bez wezwania jednorazowo z dołu, w terminie do dnia 30 października każdego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy w Rogowie lub przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Rogów:
25 8781 0006 0050 0005 2000 0230.

W związku ze zmianami ustawy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia do Urzędu Gminy w Rogowie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31 grudnia 2015 roku.

Ewentualne pytania proszę kierować pod numerem telefonu 46 874 80 70 w.20


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę