Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2

NOWY Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

23.06.201509:12

gosp odpInformujemy mieszkańców, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Rogów znajduje się w Brzezinach ul. Łódzka 35, czynny w godzinach: poniedziałek – piątek 800-1400, sobota 900-1300.

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Rogów mogą nieodpłatnie przekazywać następujące rodzaje odpadów zebranych selektywnie:

  1. Odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal).
  2. Odpady zielone.
  3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji.
  4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
  5. Odpady wielkogabarytowe.
  6. Odpady budowlano – rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych (gruz budowlany, płyty karton – gips, ceramika sanitarna – elementy wyposażenia łazienki i kuchni oprócz płytek ceramicznych).
  7. Zużyte opony dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po twojej stronie.

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

                 W związku z powtarzającymi się wątpliwościami dotyczącymi  składania w terminie „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, informuje się wszystkich mieszkańców gminy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania zmian w ilości osób.

 

                   Deklarację zmieniającą dane zawarte w pierwszej deklaracji składa się w następujących przypadkach:

- wymeldowanie członka rodziny z pobytu stałego;

- osoby zameldowanej, która zamieszkała w innym miejscu (należy dołączyć zaświadczenie                       

  o zgłoszeniu tej osoby we właściwym terytorialnie urzędzie); 

- osoby studiującej i przebywającej w domu studenta (internacie);

- osoby studiującej i zamieszkałej na kwaterze prywatnej (należy dołączyć zaświadczenie                       

  o zgłoszeniu tej osoby we właściwym terytorialnie urzędzie);

- urodzenia dziecka;

- śmierci członka rodziny;

                     Powyższe zmiany nie mogą być dokonywane z urzędu, jedynie na wniosek właściciela  nieruchomości tj. poprzez złożenie korygującej deklaracji.

                                                                                                  SEKRETARZ  GMINY

                                                                                             /-/ Jolanta Gabrych-Walczak


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę